Księga handlowa

    Moduł zapewnia profesjonalną obsługę księgową firmy w zakresie ewidencjonowania, księgowania dokumentów oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań.

Podstawowe funkcje to: Dziennik z możliwością wydzielania sub-dzienników, Ewidencja VAT Zakupu i Sprzedaży, Ewidencja dokumentów takich jak: raporty kasowe, wyciągi bankowe, dokumenty importowe, listy płac, memoriały, Zestawienia sald i obrotów, Rozliczenia z kontrahentami. Program pozwala na ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych bieżących i statystycznych.

Posiada całą gamę dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety, automatycznie sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowe oraz deklaracja VAT-7. System filtrów (definiowanych dowolnie przez użytkownika) daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i informacji istotnych dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

Księgowość w systemie enova365 reprezentuje nową generację oprogramowania do pełnej księgowości pracującego w środowisku Windows. Dzięki wielu rozwiązaniom program jest bardzo elastyczny – stąd możliwość samodzielnego modyfikowania i dostosowania do własnych potrzeb jego parametrów. Dostarcza szeroki wachlarz funkcji związanych z automatyzacją ewidencjonowania dokumentów, dekretacji powtarzanych dokumentów czy też operacji gospodarczych. Przygotowany został z myślą o przedsiębiorstwach, prowadzących księgowość opartą o plan kont.
Konfigurowalność systemu gwarantuje, że jest on „otwarty” na wiele sugestii użytkownika. Napisany z myślą o Księgowych, którzy chcą posługiwać się ergonomicznym narzędziem, mającym usprawniać ich codzienną pracę.

Na funkcjonalność systemu składają się:

Dziennik

Prowadzenie zapisów księgowych wg jednego dziennika lub sub-dzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu, np. Sprzedaż, Wyciągi bankowe itp.

Ewidencja dokumentów

W systemie dokonuje się ewidencjonowania każdego typu, które podlegają księgowaniu. W Ewidencji dokumentów ujmuje się zarówno faktury VAT, jak i inne dokumenty typu: memoriały, listy płac, amortyzacja, polisy ubezpieczeniowe itp. Po wprowadzeniu mogą być one przeksięgowane do dziennika automatycznie.

Ewidencja VAT

Szczególną formą Ewidencji Dokumentów jest przejrzysta Ewidencja VAT Zakupów i Sprzedaży. Po zarejestrowaniu dokumentów system automatycznie sporządza deklarację VAT-7 – miesięczną lub kwartalną. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, jak również uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Prowadzenie raportów kasowych i bankowych. Służy do wystawiania i drukowania kwitów KP i KW, na sporządzanie raportów kasowych za dowolny okres, oraz do ewidencji wyciągów bankowych. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami, (stan zobowiązań i należności). Funkcja jest wzbogacona o opcje naliczania odsetek, drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych). Program pozwala prowadzić również ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów i automatyczną ewidencją różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku.

Zestawienie sald i obrotów

Zestawienia sald i obrotów przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach za dowolny okres. Do wyliczeń stanów kont uwzględniane mogą być (na życzenie klienta) zapisy dokonane w buforze dziennika księgowań.

Zestawienia księgowe

To funkcja systemu, która pozwala użytkownikowi zdefiniować bilans firmy, rachunek wyników i inne zestawienia oraz wyliczyć i zaprezentować wyniki dotyczące działalności firmy.

Deklaracje

Deklaracja CIT-2 i PIT-5 sporządzana i drukowana automatycznie.

Schematy księgowe

Schematy księgowe pozwalają na automatyczne dekretowanie wszystkich dokumentów na podstawie informacji zawartej na dokumencie takich jak: kwota, data, kontrahent oraz opis analityczny wprowadzony. Schematy księgowań są budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont. Schematy księgowań i system parametrów kontrolujących poprawność zapisów eliminują pojawienie się błędów w trakcie księgowania dokumentów.

Bufor księgowań

Bufor to miejsce, w którym można jeszcze przed wprowadzeniem zatwierdzeniem dokumentów czy dekretów dokonywać niezbędnych poprawek. Jest rodzajem notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty czy zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów np. dokument wprowadzony czy dokument do wyjaśnienia, co daje możliwość efektywnego zarządzania dokumentami wpływającymi do księgowości. Bufor daje również możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.

Import dokumentów z zewnątrz do Księgowości

Możliwy jest importu dokumentów z zewnątrz do systemu. Na przykład na komputerach w firmie u klienta biura rachunkowego, które prowadzą sprzedaż wykonywany jest eksport wybranych danych do pliku o ustalonym formacie (XML, XLS lub TXT), który to plik następnie jest przenoszony do komputera w księgowości i tam z tego pliku dokonywany jest import danych. Dzięki takiej możliwości ogranicza się lub nawet eliminuje ręczne wprowadzanie dokumentów (sprzedaży, zakupu) dostarczonych przez klienta.
Nasze autorskie dodatki integracyjne pozwalają na importy do enova365 danych z wielu popularnych programów handlowych.

Pobierz i przetestuj wersję demonstracyjną programu !